Ważniejsze daty z historii Radomia

 

 • VIII w. n.e. - założenie osady w dolinie rzeki Mlecznej
 • X wiek - budowa grodu obronnego w miejscu dzisiejszej Piotrówki
 • 1155 - pierwsza wzmianka o Radomiu w bulli papieża Hadriana IV
 • ok. 1275 - powstaje kościół św. Wacława
 • ok. 1300 - Radom otrzymuje prawa miejskie
 • 1340 - Kazimierz Wielki zakłada Nowy Radom
 • 1364 - Radom otrzymuje tzw. prawa magdeburskie
 • 1360-1370 - budowa kościoła farnego św. Jana
 • 1383 - na sejmie w Radomiu wybrano Jadwigę, córkę Ludwika Węgierskiego, królową Polski
 • 1401 - tzw. unia radomsko-wileńska - potwierdzenie woli połączenia Królestwa Polskiego z Litwą
 • 1468-1480 - budowa klasztoru i kościoła ojców Bernardynów
 • 1481 - Radom staje się rezydencją królewicza Kazimierza, syna Kazimierza Jagiellończyka, który z upoważnienia króla pełni funkcje namiestnika Królestwa Polskiego
 • 1489 - Wielki Mistrz Krzyżacki Johann von Tieffen składa na zamku radomskim hołd królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi
 • 1505 - na sejmie radomskim zostaje uchwalona konstytucja Nihil Novi oraz tzw. statuty Łaskiego, pierwszy zbiór praw państwa polskiego
 • 1613-1764 - Radom jest siedzibą Trybunału Skarbowego Koronnego
 • 1628 - olbrzymi pożar niszczy ponad połowę miasta
 • 1655 - najazd szwedzki. Karol X Gustaw urządza tu na pewien czas swoją główną siedzibę. Wycofujący się Szwedzi niszczą zamek i klasztor Benedyktynek
 • 1682 - do miasta zostaje sprowadzony zakon Pijarów, którzy w latach 1737-1756 budują kolegium
 • 1767 - szlachta pod przewodnictwem Karola Radziwiłła zawiązuje w Radomiu konfederację, która uznaje carycę Katarzynę II za gwaranta ustroju Polski
 • 1787 - król Stanisław August Poniatowski powołuje Komisję Dobrego Porządku
 • 1795 - po III rozbiorze Radom znajduje się w zaborze austriackim jako siedziba Cyrkułu
 • 1809 - Radom stolicą Departamentu w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - po Kongresie Wiedeńskim Radom wchodzi w skład Królestwa Polskiego i zostaje stolicą województwa sandomierskiego
 • 1827 - koniec budowy gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego (obecna delegatura UW)
 • 1844 - Radom stolicą guberni radomskiej
 • 1848 - ukończenie budowy Ratusza (obecne Archiwum Państwowe)
 • 1860 - Radom liczy 10 000 mieszkańców
 • 1867 - Jako jedno z pierwszych miast Królestwa Polskiego Radom otrzymuje kanalizację
 • 1884 - ukazuje się pierwszy numer "Gazety Radomskiej"
 • 1885 - uruchomienie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej przez Radom
 • 1901 - uruchomienie jednej z pierwszych w Królestwie Polskim elektrowni i miejskiej sieci oświetleniowej
 • 1910 - powstaje Radomskie Towarzystwo Sportowe, którego następcą jest obecny RKS Radomiak Radom
 • 1911 - Radom ma ponad 50 000 mieszkańców
 • 1911 - ukończenie budowy kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (obecna katedra)
 • 1918 - 2 listopada radomianie przejmują władzę w mieście
 • 1918 - Radom wchodzi w skład województwa kieleckiego
 • 1922 - Radom wchodzi w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstaje Fabryka Broni, a w kolejnych latach fabryka obuwia Bata, fabryka telefonów Ericsona
 • 1935 - otwarcie linii kolejowej do Warszawy
 • 1938 - Radom liczy 90 000 mieszkańców
 • 1939-1945 - Radom sidzibą dystryktu w Generalnej Guberni
 • 1945 - 16 stycznia do miasta wkracza Armia Czerwona
 • 1950 - powstaje Wyższa szkoła Inżynierska (obecnie Politechnika)
 • 1960 - Radom liczy 130 000 mieszkańców
 • 1975 - powstaje województwo radomskie
 • 1976 - 25 czerwca w mieście dochodzi do protestów robotniczych po ogłoszeniu przez władze komunistyczne drastycznej podwyżki cen żywności
 • 1985 - w Radomiu mieszka ponad 215 000 mieszkańców
 • 1991 - 4 czerwca Radom odwiedza papież Jan Paweł II i odprawia mszę świętą na lotnisku wojskowym
 • 1992 - powstanie diecezji radomskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
 • 1996 - WSI otrzymuje status Politechniki
 • 1999 - w wyniku reformy administracyjnej Radom traci status stolicy województwa i wchodzi w skład województwa mazowieckiego jako powiat grodzki
 • 2002 - w Radomiu gościł kardynał Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI), który wyświęcił biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego
 • 2012 - Politechnika Radomska przemianowana została na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego